شناسایی و بیان مسئله تحقیق

پژوهشگر سعی می کند شواهدی دال بر وجود مسئله عرضه کند.
پژوهشگر به شناسایی ویژگی های مسئله،گستردگی و علل احتمالی بروز آن می پردازد.
مشکل ترین مرحله تحقیق بیان یک مسئله روشن،دقیق و قابل اجراست.

بیان خوب مسئله اطلاعات زیر را منتقل می کند:

  • اهمیت مسئله)منطق یک مطالعه و دلایل انتخاب موضوع(
  • محدود کردن مسئله در یک حوزه ی تخصصی
  • اطلاعات کلی درباره ی تحقیقات انجام شده
  • چارچوبی برای ارائه نتایج تحقیق
  • -اهمیت مسئله می تواند بعد و یا قبل از بررسی پیشینه ی تحقیق عرضه شود.

یک مسئله تحقیق زمانی از اهمیت برخوردار است که حداقل یکی از ویژگی های زیررا داشته باشد:

  1. فراهم آوردن دانش در یک زمینه ی خاص
  2. کمک به تدوین نظریه
  3. تعمیم نتیج تحقیقات قبلی)افزایش اعتبار برونی(
  4. پیشبرد روش شناسی تحقیق
  5. روشن ساختن برخی از مسائل مهم روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *