نظرات تربیتی غزالی

ابوحامد غزالی

ابوحامد غزالی متفکر بزرگ ایرانی متولد طابران طوسلقب:”حجت الاسلام” و “زینت ایمان” ویژگی غزالی: زندگی و آثارش آنقدربه هم مرتبط اند که جدا کردن آنها از هم دشوار می باشد.شک و تردید درباره همه چیز را سرآغاز کار خود قرار داده بود که حتی شک دستوری دکارت شکاکیت هیوم نقد محض کانت و اصالت تجربه […]

نظر فرانسيس بيكن فليسوف در تعليم و تربيت

بيكن يك فيلسوف انگليسي است كه نظرش در تعليم و تربيت از دوجنبه بررسي شده است موضوعات درسي روش تدريس نظر بيكن از لحاظ موضوعات درسي بر اساس نظر بيكن برنامه تحصيلي مدارس بايستي براساس ترويج دانش هاي به هم پيوسته و مرتبط باشد و يك تعادل بين پيشرفت هاي مادي و عملي از يك […]