مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان نسیم

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان نسیم

 رسیدگی به سالمندان علاوه‌بر از میان برداشتن موانع و نیازهای عاطفی و بهداشتی، مستلزم داشتنِ مکانی امن، انرژی و تخصص است. چراکه سالمند در هر جامعه‌ای و با هر پیشینه‌ای مستحق برخورداری از کیفیتی مطلوب برای ادامه حیات بوده و حفظ کرامت بر ایشان توسط دیگران از ملزومات به شمار می‌رود. سرای سالمندان نسیم سال […]