روانشناسي چيست؟

روانشناسي چيست

شايد در ورود به علم روانشناسي اولين جمله اي كه به ذهن هر شخص برسد اين باشد كه روانشناسي چيست .به گفته انجمن روانشناسی آمریکا، روانشناسی مطالعه علمی ذهن و رفتار است. روانشناسی یک رشته چند وجهی است و شامل بسیاری از زمینه های مطالعاتی مانند رشد انسانی، ورزش، سلامت، بالینی، رفتار اجتماعی و فرآیندهای […]