آزمایش اوره خون 

آزمايش اوره

Blood Urea Nitrogen (BUN) Test در این آزمایش میزان نیتروژن اوره خون اندازه گیری میشود. اوره ماده زائد حاصل از سوخت و ساز پروتئین ها است که در کبد تولید شده و از راه کلیه ها دفع می شود. هر موقع که مقدار مصرف پروتئین(گوشت) افزایش پیدا کند یا فعالیت کلیه‌ها مختل شود یا خون […]